برگزاری دوره مقدماتی کتیا در کرج

برگزاری دوره مقدماتی کتیا در کرج

برای اولین بار برگزاری دوره کاربردی و پروژه محور کتیا

atia