تمرینات نقشه کشی سری اول

تمرینات نقشه کشی سری اول

sketch 2D
10%

معرفی محیط SKETCHER نرم افزار کتیا :

Sketcher

طراحی دو بعدی
در محیط sketcher کتیا طرح دو بعدی اولیه هر مدلی تولید می شود به شکلی که برای طراحی هر مدل ابتدا باید وارد محیط اسکچر catia شد و نقشه دو بعدی مدل را ترسیم کرد. از آنجایی که تولید قطعات سه بعدی در نرم‌ افزار کتیا بر مبنای پروفیل‌های دو بعدی انجام می‌ گیرد.، محیط دو بعدی Sketcher (اسکچر) کتیا جهت طراحی دو بعدی مدل مورد نظر استفاده می‌ شود.