10 دستورالعمل معمول G-CODE قسمت سوم

10 دستورالعمل معمول G-CODE قسمت سوم

خلاصه

دستورات و کد های زیادی در دستور زبان GCODE وجود دارد سعی بر این داریم به چند دستور مهم آن در این مقاله اشاره کنیم. برای هر فرمان، شرح مختصری از دستور را ارائه می دهیم، مشخص می کنیم چه استدلال هایی لازم است و حتی چند دستورالعمل نمونه را ارائه می دهیم تا بتوانید ببینید که چگونه از آن استفاده می شود.

قسمت سوم G-CODE

انجام روال هومینگ عادی
G28-Homing-Sequence_sm

این دستور به چاپگر می گوید که توالی خود را اجرا می کند، که ابزار tool را به سمت چپ دستگاه متصل می کند تا زمانی که در این مکان ها به پایان کار نرسیده باشد.

اکثر فایل های چاپی شما با این فرمان شروع می شود تا چاپگر از یک مکان شناخته شده شروع شود.

این نیز یک راه مفید برای سرعت حرکت یک محور از راه است، که ممکن است در پایان یک چاپ مفید باشد، به طوری که شما می توانید بخش خود را حذف کنید.

Arguments

اگر هیچ آرگومانی ارائه نشود، دستگاه تمام 3 محور را خانه می کند. شما همچنین می توانید با اضافه کردن X، Y، یا Z به فرمان مشخص کنید که محور دقیق شما می خواهید به صفحه اصلی بروید.
م


مثال

G28 ; home all axes X, Y, and Z
G28 X Y ; home X and Y axes
G28 Z ; home Z axis only

G90 & G91 – تنظیم حالت موقعیت

چاپگر شما می تواند از موقعیت مطلق یا نسبی استفاده کند. موقعیت مطلق به این معنی است که شما به چاپگر سه بعدی خود می گوئید تا مختصات دقیق XYZ را حرکت دهید. موقعیت نسبی استفاده می شود زمانی که می خواهید به چاپگر بگویید که چقدر باید از مکان فعلی حرکت کند. یک دستور G90 را ارسال کنید تا از موقعیت مطلق یا G91 برای موقعیت نسبی استفاده کنید.

اکثر فایل gcode شما احتمالا از موقعیت مطلق استفاده می کنند،
زیرا برشگر قبلا دقیق XYZ مختصات را برای حرکت به آن تعیین کرده است. با این حال، اگر موقعیت قبل از toolhead را نمیدانید یا به سادگی می دانید که می خواهید سر را به فاصله مشخصی در محور حرکت دهید، می توانید از موقعیت نسبی استفاده کنید. در حالی که G90 و G91 حالت موقعیتی را برای محورهای X، Y و Z کنترل می کنند، می توانید از M82 یا M83 برای تنظیم اکسترودر (محور E) به موقعیت مطلق یا نسبی استفاده کنید.