بایگانی برچسب برای: پرینتر های سه بعدی در فیلم

صورت مدل سازی شده با پرینتر سه بعدی در فیلم پارانورمن

کاربرد پرینتر های سه بعدی در صنعت سینما

کاربرد پرینتر های سه بعدی در صنعت سینما و فیلم سازی در سالهای اخیر استفاده از پرینتر های سه بعدی در سینما و فیلم سازی باعث ساخت صحنه های درخشانی و بی نظیری شده است .که در این مقاله به معرفی چند فیلم که در آن از فناوری پرینتر های سه بعدی استفا…