بایگانی برچسب برای: پرینتر 3 بعدی برنز

برنز را چاپ کنید!

برنز را چاپ کنید!

4.Bronze PLA   خلاصه برنز فیلامنت بر پایه PLA است که با افزودن برنز به دست می آید. هدایت حرارتی بالایی دارد ، بنابراین فیلامنت (Bronze PLA) سریعا منجمد یا سفت می شود،که برای چاپ کردن قسمتهای معلق مناسب است (قادر به چاپ بخشهای بدون ساپور…