بایگانی برچسب برای: پرینتر 3 بعدی برنز

برنز را چاپ کنید!

4.Bronze PLA   خلاصه برنز فیلامنت بر پایه PLA است که با افزودن برنز به دست می آید. هدایت حرارتی بالایی دارد ، بنابراین فیلامنت (Bronze PLA) سریعا منجمد یا سفت می شود،که برای چاپ کردن قسمتهای معلق مناسب است (قادر به چاپ بخشهای بدون ساپور…